ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Машиніст тепловоза

Професія: Машиніст тепловоза

Термін навчання: 5 місяців 

Вимоги до абітурієнта:

  • стать: чоловіча;
  • медичні показники: вісновок ВКК про пригодність роботи за фахом;
  • вік: не меньше 18,5 років;
  • попередній освітньо-кваліфікаційний рівень: слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду; помічник машиніста тепловоза
  • стаж роботи: не меньше 2-го років за попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Початок занять: 16.10.2018
Організаційні збори  16.10.2018. 10-00

Режим роботи приймальної комісії: з 10-00 по 14-00, каб № 25

Статус: прийом документів  з 25.09.2018-05.10.2018

телефон для довідки 061-717-1832 (10.00-14.00 )

УВАГА ВСТУПНИКИ!!!

БЕЗ ПОВНОГО ПЕРЕЛІКУ ВСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЗАЯВИ НА ВСТУП ДО НАВЧАННЯ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ:
1. Документи про освіту
2.Копія паспорту
3. Копія інд. кода
4. Копія трудової книжки (завірена печаткою)
5. Довідка з медичної установи 
6. Лист - клопотання 
7. Копія документа про присвоєння кваліфікації  - слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду та помічника машиніста тепловоза
8. 2 фотокартки 3/4
9. Копія документу з присвоення группи з електробезпеки не нижче 4 групи
_______________________________________________________________________
Profession: locomotive engineer

Duration: 5 months

Requirements for the applicant:

    gender: male;
    medical indicators: VKC wrestling about the suitability of work on a specialty;
    age: not less than 18,5 years;
    preliminary educational qualification level: locksmith for repair of rolling stock of the 3rd level; assistant engineer locomotive
    work experience: not less than 2 years at the previous educational qualification level.

Beginning of classes: 10/16/2018
Organizational meeting 10.1.2018. 10-00

The work of the admissions committee: from 10-00 to 14-00, the room number 25

Status: receipt of documents from 09/25/2018 to 10/05/2018
phone for reference 061-717-1832 (10: 00-14: 00)
ATTENTION TO PARTICIPANTS !!!
WITHOUT THE FULL LIST OF INTRODUCTORY DOCUMENTS, APPLICATIONS FOR INTRODUCTION TO TRAINING DO NOT BE CONSIDERED
LIST OF DOCUMENTS FOR ACCESS TO TRAINING:
1. Documents on education
2. Copy of the passport
3. Copy of ind. code
4. Copy of labor book (stamped)
5. Medical certificate
6. Letter - petition
7. Copy of the document on the qualification - a locksmith for repairing the rolling stock of the 3rd level and the assistant of the locomotive engineer
8. 2 photos 3/4
9. Copy of the document on the assignment of the group of electrical safety not less than 4 groups